Algemene voorwaarden ProudBB

KvK nummer: 60757167
1 september 2014

Artikel 1- Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van de website ProudBB.com (Website) en op alle aanbiedingen, alle offertes en alle overeenkomsten die tot stand komen tussen jou en ProudBB.

Artikel 2- Aanbiedingen
2.1 Alle aanbiedingen op de Website zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders staat vermeld. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.
2.2 ProudBB kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden als jij redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat de aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
2.3 De op de Website vermelde prijzen zijn inclusief B.T.W. Een bijdrage in de verzendkosten wordt, voorafgaand aan het bestellen, aan jou vermeld. De bijdrage in de verzendkosten wordt bij een retournering niet terug betaald.

Artikel 3- Gegevens
3.1 Je dient er zorg voor te dragen dat jouw gegevens waaronder mede, doch niet beperkt tot, e-mail-adres, adresgegevens en bankrekeningnummer volledig, juist en actueel zijn. Tevens garandeer je dat jij wettelijk bevoegd bent op enige wijze gebruik te maken van de Website.
3.2 ProudBB garandeert dat al jouw gegevens met de grootst mogelijke zorg worden behandeld en deze gegevens niet zullen worden doorgegeven, doorverkocht of op enige andere wijze ter beschikking worden gesteld aan derden zonder jouw voorafgaande toestemming.
3.3 ProudBB zal jouw gegevens verwerken en opnemen in haar bestand om haar verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst die zij met jou heeft afgesloten na te kunnen komen en/of jouw aanvraag in behandeling te kunnen nemen. Daarnaast kan jouw e-mail-adres worden gebruikt om je op de hoogte te stellen van bepaalde producten en diensten die voor jou aantrekkelijk kunnen zijn, tenzij je daarvoor geen toestemming hebt gegeven.
3.4 Je kunt altijd jouw eigen gegevens inzien en desgewenst wijzigen op de Website.

Artikel 4- Totstandkoming van de overeenkomst
4.1 De overeenkomst komt tot stand door ontvangst van ProudBB van jouw bestelling.
4.2 Het wijzigen van een overeenkomst is alleen mogelijk indien dit uitdrukkelijk door ProudBB is geaccepteerd.

Artikel 5- Levering
5.1 De bestelling wordt op het door jou op de website aangegeven adres afgeleverd. De leveringstermijn is maximaal 30 dagen.
5.2 Je bent verplicht de gekochte producten af te nemen op het moment waarop deze jou ter beschikking worden gesteld.
5.3 Indien je de afname weigert of nalatig bent met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor de levering bestemde producten worden opgeslagen voor jouw risico en rekening.
5.4 Indien jij zelf een verkeerd adres hebt opgegeven voor de levering, dan zijn de verzendkosten voor jouw rekening.
5.5 Bij overschrijding van de maximale levertijd van 30 dagen hebt je het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Hiervoor dien je een e-mail aan ProudBB te sturen. Eventuele betalingen worden in dat geval binnen 30 dagen na de kennisgeving aan jou geretourneerd.

Artikel 6- Risico tijdens transport
Gedurende het transport van de producten zal ProudBB het risico dragen in geval van schade, diefstal of verlies van de producten. Op het moment van aflevering van de producten zal dit risico aan jou overgaan.

Artikel 7- Afkoelingsperiode
7.1 Je bent gerechtigd zonder opgave van reden de overeenkomst binnen 14 dagen na ontvangst van het betreffende product te ontbinden. ProudBB zal dan binnen 14 dagen na ontvangst van het geretourneerde product het door jou betaalde bedrag retourneren mits het betreffende product onbeschadigd is, niet gedragen, gewassen of anderszins duidelijk gebruikt of bewerkt is en voorzien is van de originele verpakking en (info)kaartjes.
7.2 De kosten voor het terugzenden van het betreffende product komen voor jouw eigen rekening.

Artikel 8- Garanties
8.1 ProudBB garandeert dat de te leveren producten voldoen aan op de Website vermelde specificaties.
8.2 Je dient het geleverde product op het moment van levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn, te (doen) onderzoeken. Daarbij behoor je te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels)verkeer gelden.
8.3 Indien binnen 14 dagen na levering blijkt dat de producten niet voldoen aan de op de Website vermelde specificaties, zal ProudBB binnen 14 dagen na ontvangst van de producten er zorg voor dragen dat het door jou betaalde bedrag wordt geretourneerd. Je kunt ProudBB ook, naar eigen keuze, verzoeken om het betreffende product te vervangen of te herstellen.
8.4 Na verloop van de in artikel 8.3 genoemde garantietermijn is ProudBB gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijkosten in rekening te brengen.
8.5 De in dit artikel genoemde garantie vervalt wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van ProudBB, jij of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht wijzigingen aan te brengen aan het betreffende product of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het product niet bestemd is.

Artikel 9- Eigendomsvoorbehoud
ProudBB blijft volledig eigenaar van het geleverde product tot het moment dat de koopprijs volledig is gedaan.

Artikel 10- Betaling
10.1 Tijdens het totstandkomen van de overeenkomst kun je alleen kiezen voor een digitale betaling.
10.2 ProudBB gaat pas over tot de levering van het product wanneer de betaling daarvoor is ontvangen.

Artikel 11- Incassokosten
Als jij in gebreke blijft aan jouw betalingsverplichtingen te voldoen, kan ProudBB niet alleen aanspraak maken op de wettelijke rente over het verschuldigde bedrag, maar ook op alle redelijke kosten die ProudBB moet maken ter verkrijging van haar vordering buiten rechte. De incassokosten worden vastgesteld op in ieder geval 15% van de hoofdsom, als ProudBB kan aantonen dat zij hogere kosten heeft moeten maken, dan komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 12- Intellectuele eigendomsrechten
12.1 De (intellectuele eigendom)rechten met betrekking tot de website, waaronder begrepen de rechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, formats, software, merken (inclusief domeinnamen) en overige materialen, berusten bij ProudBB, haar licentiegevers, de fabrikanten van de betreffende producten en/of derden aan wie ProudBB niet gelieerd is.
12.2 Je mag (delen van) de Website niet op enige wijze ter beschikking stellen aan derden en/of verveelvoudigen, door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen door middel van ‘hard copy’.
12.3 Daarnaast mag je geen veranderingen in de geleverde producten aanbrengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.
12.4 Je mag alleen een hyperlink naar de Website aanbrengen indien dat gebeurt voor louter informatieve doeleinden. Het aanbrengen van een hyperlink voor enig ander doel, zoals een commercieel doel, is derhalve verboden.

Artikel 13- Aansprakelijkheid
13.1 Indien door ProudBB geleverde producten gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van ProudBB jegens jou beperkt tot hetgeen in deze Algemene Voorwaarden onder artikel 8 (Garanties) is geregeld.
13.2 De aansprakelijkheid van ProudBB voor directe of indirecte schade is in ieder geval altijd beperkt tot een bedrag, gelijk aan de koopprijs van het gebrekkige product, tenzij de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik door jouzelf.
13.3 ProudBB sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit de onmogelijkheid de Website te gebruiken, het feit dat bepaalde informatie op de Website onjuist is, onvolledig of niet actueel is en het onrechtmatig gebruik van de systemen van ProudBB, waaronder de Website, door een derde.
13.4 De in de Algemene Voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van ProudBB of haar ondergeschikten.

Artikel 14- Overmacht
Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 15- Verwijzingen
De Website kan verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) bevatten naar de websites van derden. ProudBB heeft geen zeggenschap over deze websites. ProudBB is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

Artikel 16- Diversen
16.1 Eventuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen.
16.2 De administratie van Website geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door jou gedane aanvragen en/of bestellingen. Je erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen.
16.3 ProudBB is gerechtigd de rechten en plichten uit de overeenkomst met jou door een enkele kennisgeving aan jou of een derde over te dragen.
16.4 Indien en voor zover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. ProudBB zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

Artikel 17- Toepasselijk recht en bevoegd rechter
Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Rotterdam. Deze Algemene Voorwaarden kunnen te allen tijden door ProudBB aangepast worden. ProudBB adviseert daarom regelmatig de Algemene Voorwaarden te bekijken.